Algemene voorwaarden

1: Definities:

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld. 

4x4 Shop Vervoort: 4x4 Shop Vervoort, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 0660555548

Overeenkomst:  Elke overeenkomst gesloten tussen 4x4 Shop Vervoort en de Koper. 

Product:  Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Koper en 4x4 Shop Vervoort

Koper :  Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen.

2. Identiteit:

4x4 Shop Vervoort is een éénmanszaak.

BTW: BE 0660. 555. 548

Email: info@4x4shopvervoort.be

3. Toepasselijkheid:

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst gesloten tussen 4x4 Shop Vervoort en de Koper.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met 4x4 Shop Vervoort, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

4. Overeenkomsten:

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. Een overeenkomst komt ook tot stand als men via Facebook een bestelling doorgeeft. 

De Koper en 4x4 Shop Vervoort komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. 
Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van 4x4 Shop Vervoort hiervoor als een vermoeden van bewijs.

4x4 Shop Vervoort behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

* bij het niet voorradig zijn van een product,
* bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
* bij overmacht.

5. Prijzen :
 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de Koper. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

Alle prijzen zijn exclusief vervoerskosten.

4x4 Shop Vervoort behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  
 
6. Betaling:
 
Bij bestelling via de website kan men via overschrijving en/of bankkaart betalen. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van 4x4 Shop Vervoort. 
    
Bij het afhalen kan men enkel contant betalen.

Bij laattijdige betaling door de Koper of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is 4x4 Shop Vervoort bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

7. Levering en Leveringstijd:

4x4 Shop Vervoort streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 12 uur nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft 4x4 Shop Vervoort ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving en met bankkaart worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van 4x4 Shop Vervoort.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de Koper via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de Koper niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden.

Indien 4x4 Shop Vervoort de bestelling niet binnen een termijn van maximum dertig (30) volle dagen uit kan voeren, behalve in geval van overmacht, zal de Koper hiervan verwittigd worden en zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden. 4x4 Shop Vervoort betaalt dan aan de Koper de bedragen terug dewelke deze reeds gestort zou hebben.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres. 4x4 Shop Vervoort kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de Koper zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de Koper.

8. Verzendkosten:

Voor bestellingen met leveradres in België: prijzen staan op de website en verzending via Bpost.

Voor bestellingen met leveradres buiten België en binnen Europa: prijzen staan op de website en verzending via DPD.

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van 4x4 Shop Vervoort.

Invoertaksen en douanekosten zijn ten laste van de Koper in geval van buitenlandse leveringen. 4x4 Shop Vervoort is niet aansprakelijk indien de taksen niet door de Koper werden betaald

9. Gebreken en Klachttermijn:

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten door de Koper worden afgehaald, aan 4x4 Shop Vervoort schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. 

10. Eigendomsvoorbehoud:

De eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

11. Garantie en Aansprakelijkheid:

Alle voorwaarden zijn onderworpen aan de wettelijke garantiebepalingen. 

In het begin geldt voor de geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld 

Uitzonderingen worden volgende situaties en kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: 
* schade als gevolg van natuurlijke slijtage;
* oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud;
* zonder origineel factuur of onleesbaar factuur;
* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van 4x4 Shop Vervoort of de fabrikant  zijn verricht.

De garantie is niet van toepassing in geval van storingen of schade als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik (installatie), het niet lezen van de gebruiksaanwijzing of foutieve of nalatige behandeling te volgen. 

In het geval van uitwisseling van goederen binnen de garantie, worden er geen nieuwe garantietermijnen toegepast; Het Belgische Burgerlijk Wetboek blijft onaangetast.

Als een speciale fabrikant garantie kan toegepast worden op de algemene garantie, zal dit feit in de productomschrijving vermeld worden. Deze garantie is alleen geldig voor het betreffende product.


12. Overmacht:

4x4 Shop Vervoort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Omstandigheden in de zin van vorig artikel zijn onder meer een bedrijfsstoring, brand, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

13. Persoonsgegevens:

Door de Koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Tenzij de Koper heeft aangegeven dat de Koper hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Koper worden opgenomen in een centraal bestand van 4x4 Shop Vervoort. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Koper volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van 4x4 Shop Vervoort. De van de gegevens van de Koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Creditcardgegevens van de Koper - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door 4x4 Shop Vervoort in geen enkel bestand worden opgeslagen. Betalingen met creditcard worden afgehandeld via de beveiligde servers van Mollie.

De Koper kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door 4x4 Shop Vervoort over de persoon van de Koper worden opgenomen in het bestand van 4x4 Shop Vervoort. De Koper is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

14. Recht van verzaking en ruilen
 
De Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna "W.M.P.C."), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij 4x4 Shop Vervoort. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan 4x4 Shop Vervoort, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.
 
Indien de Koper van het verzakingsrecht zoals hierboven vermeld gebruik heeft gemaakt, dan draagt 4x4 Shop Vervoort binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper betaalde bedrag, middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat 4x4 Shop Vervoort  van de Koper heeft gekregen.
 
4x4 Shop Vervoort is nimmer aansprakelijk voor enige schade, -diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 
Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
 
Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet terug betaald. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.
 
Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de winkel van 4x4 Shop Vervoort, binnen een termijn van veertien (14) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 4x4 Shop Vervoort is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen 4x4 Shop Vervoort en de Koper zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter te Turnhout, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Algemene Voorwaarden, 4x4 Shop Vervoort 30 July 2016.


 

Heeft u een vraag?